บ้านนิคมแม่ลาว


บ้านสองแคว


บ้านน้ำลัด


บ้านป่ารวก

บ้านราษฎร์ดำรงค์(รร.บ้านสันมะแฟน เรียนรวม 2/2559)

บ้านสันมะแฟน(รร.บ้านสันมะแฟน เรียนรวม 2/2559)

บ้านดงขนุน(รร.บ้านดงขนุน เรียนรวม 2/2555)


บ้านดอยพัฒนา


บ้านป่ารวกใต้

บ้านดงนคร(รร.บ้านดงขนุน เรียนรวม 2/2555)


บ้านนิคมแม่ลาวเหนือ