รหัสโรงเรียน 10 หลัก
: 1057120239
รหัส Smis 8 หลัก
: 57020021
รหัส Obec 6 หลัก
: 120239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)
: ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)
: Tantongwittaya(Paruak)
ที่อยู่
: หมู่ที่ 9 บ้านป่ารวกใต้ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์
: 053666844
โทรสาร
: 053666844
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
: พ.ศ. 2483
อีเมล์
: tantongwit@gmail.com
เว็บไซต์
: http://tantongwittaya.com/
Facebook
: Tantong Witaya
กลุ่มโรงเรียน
: ธารทองทรายขาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ
: 5.1 กม. (Google Maps)
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ
: 20.0 กม. (Google Maps)
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)