โรงเรียนบ้านป่ารวก เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2483 โดยใช้บริเวณเตาดินบนดอยสันคอกม้า บ้านดอยพัฒนา หมู่ 8 ต.ธารทอง ปัจจุบัน มีนายรอด เชื้อหงส์ทอง เป็นครูใหญ่คนแรกมีนักเรียนจำนวน 24 คน

พ.ศ.2486 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากดอยสันคอกม้าไปขออาศัยศาลาวัดป่ารวก เนื่องจาสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ผู้ปกครอง มีนายบุญตัน ณ ลำพูน เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2492 นายเสาร์ พุทธาศรี ครูใหญ่พร้อมด้วยนายซาว ยอดสมนา ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านป่ารวก ได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่และสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว 1 หลัง ณ พื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน บนเนื้อที่ 21 ไร่ 20 ตารางวา และแปลงที่ 2 อยู่ตรงข้ามถนนด้านทิศเหนือของโรงเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนไม้หลังแรก แบบ ป.1 ขนาด 4ห้องเรียนจำนวน 1 หลังโดยประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเงินก่อสร้าง 34,511 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2506

1 พ.ค.2534 ได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนการศึกษาระดับ ม.ต้นเป็นปีแรก ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ. 2539 โรงเรียนบ้านสองแควได้ยุบมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านป่ารวก

1.ต.ค.2541 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามมติ กปจ.เชียงราย ชื่อโรงเรียน “อนุบาลธารทอง”

พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามมติ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ชื่อโรงเรียน “อนุบาลธารทอง” จากโรงเรียนอนุบาลธารทองเป็น “โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)”

พ.ศ.2547 อบต.ธารทองที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ด้านทิศเหนือของโรงเรียน เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตำบลธารทองตามหนังสือสำคัญพื้นที่หลวง(น.ส.ล) เลขที่ 1375 โดยโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ยังคงเป็นผู้ครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่ต่อไป

26 ธ.ค.2549 โรงเรียนนิคมแม่ลาวได้ยุบมาเรียนรวมกับโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

2 มิถุนายน 2552 ไดรับบริจาคที่ดินจากธนาคารไทยพาณิชน์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 3 แปลง แปลงที่หนึ่งโฉนดเลขที่ 63344 จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา แปลงที่สองโฉนดเลขที่ 63345 จำนวน 2 ไร่ 3 งาน - ตารางวา แปลงที่สาม น.ส.3 เลขที่ 3767 จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา รวมทั้งสามแปลง 12 ไร่ 58 ตารางวา