1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นการอยู่ร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพแต่ละบุคคล
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายวิธี
  4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  5. บูรณาการความรู้พื้นฐานงานอาชีพกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน