ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
26
49
2
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
38
40
78
3
ป.1
27
17
44
2
ป.2
20
14
34
2
ป.3
15
10
25
1
ป.4
24
20
44
2
ป.5
12
14
26
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
118
86
204
9
ม.1
13
13
26
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
7
15
22
1
รวมมัธยมต้น
31
35
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
161
348
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563