มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร
ให้เป็นคนที่มีมารยาทงาม ความรู้ดี มีความสุข