นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด

นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Josh Thompson

นายวินัย สารธนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
Josh Thompson

นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Josh Thompson

นางจุไรพรรณ แสงจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Josh Thompson

นายสงบ กล้าณรงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
Josh Thompson

นางนงเยาว์ ตาสาย

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Josh Thompson

นางสาวอรพิน เทพจอมใจ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
Josh Thompson

นางสาวปาณิศา ก้อนละตา

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Josh Thompson

นางสาวสุภาพร หลวงปัน

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
อนงค์นาฏ บัวแดง

นางสาวอนงค์นาฏ บัวแดง

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
Josh Thompson

นางสาวเปรมจิตร์ โมกขศักดิ์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Josh Thompson

นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Josh Thompson

นางสาวนิดาพร เครือวงค์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Josh Thompson

นางมณีรัตน์ ตาลี

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
Josh Thompson

นางสาวรวิวรรณ เรือนตันแก้ว

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
Josh Thompson

นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Josh Thompson

นางสาวกัลยา โยธิน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Josh Thompson

นางสาวจิตรานุช ล่องเนียม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาอังกฤษ
รุ่งอโณทัย สมวงค์

นางสาวรุ่งอโณทัย สมวงค์

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาอังกฤษ
Josh Thompson

นางสาวชนิกานต์ ยิ่งแสนตุ้ย

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : -
Josh Thompson

นายภูวษิสฏ์ กองแสง

นักการภารโรง