Standard Post with Image

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน ในวันที่ 12 และ 15 สิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

Standard Post with Image

ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 20 พ.ค.2563 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) รับการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) จาก สพป.เชียงราย เขต 2

Standard Post with Image

รับการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Standard Post with Image

ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อมอบคู่มือพร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล

Standard Post with Image

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

Standard Post with Image

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้(ทัศนศึกษา)ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้(ทัศนศึกษา)ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดชลบุรี