ระดับชั้น

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่
ระดับชั้น อ.2 - ป.6 และ ม.1-ม.3

อนุบาล 2

 • เกิด
 • 17 พฤษภาคม 2559
 • ถึง
 • 16 พฤษภาคม 2560

ประถมศึกษาปีที่ 1

 • เกิด
 • 17 พฤษภาคม 2557
 • ถึง
 • 16 พฤษภาคม 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 •  
 •  
 •  
 •  

เอกสารการรับสมัคร

สมัครเรียน

1. สำเนาสูติบัตร

สมัครเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน

สมัครเรียน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครเรียน

4. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)